Možnosti využití

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY – KATASTR NEMOVITOSTÍ

Systém poskytuje výpisy a grafické výstupy z katastru nemovitostí: listy vlastnictví, informace o parcele, účelové seznamy atd. Mimo jednoduché vyhledávání v databázi katastru nemovitostí umožňuje i snadné a rychlé vyhledávání parcel a budov v katastrální mapě. Pro pokročilejší uživatele je systém vybaven i možností tvorby specializovaných dotazů, jejich kombinací a různých grafických znázornění. Přímo ze systému MISYS lze vyvolat on-line informace z veřejně přístupné webové aplikace „nahlížení do katastru nemovitostí“ ČÚZK a ověřit tak aktuálnost výpisů.

SKUTEČNÝ STAV ÚZEMÍ

Součástí systému mohou být i všechny dostupné grafické i popisné informace o území, jako je technická mapa (obsahující polohopis, nadzemní i podzemní inženýrské sítě, výškopis a zeleň), letecká ortofotomapa, základní báze geografických dat (ZABAGED), orientační plán města, územní identifikace (ulice, čísla orientační a popisná), digitální model terénu atd.

ROZVOJ ÚZEMÍ 

Další důležitou součástí systému jsou i podklady potřebné pro rozvoj regionů, měst a obcí jako jsou urbanistické studie a územní plány. Tyto podklady, především v kombinaci s katastrální mapou a ortofotomapou, slouží k územnímu plánování rozvoje regionů, měst a obcí.

PŘIPOJENÍ DALŠÍCH APLIKACÍ - PASPORTŮ 

Jedná se o aplikační nadstavby pro řešení různých evidencí a agend, které mají vazbu do mapových podkladů. Pasport pro danou problematiku umožňuje lokalizovat pasportovaný objekt v mapě, evidovat k němu různé údaje, připojovat dokumenty a obrázky. V současnosti je připraveno k dodání cca 40 pasportů a další se připravují dle požadavků uživatelů. Lze vytvořit i pasport dle požadavků uživatele. Mezi nejžádanější patří pasport komunikací, zeleně, územního plánu, dokumentace o území, inventarizace pozemků, veřejného osvětlení, mobiliáře obce, hřbitovů a další. Aktuální seznam dostupných pasportů spolu se stručným popisem naleznete zde.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY – ŘEŠENÍ PRO OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Pro řešení problematiky územně analytických podkladů jsou připraveny moduly pro jejich kompletní správu. Zahrnují pasport pro evidenci dodaných podkladů, plně editační aplikace MISYS-SPRÁVCE pro jejich úpravy do vhodné technologie a další pasport pro výdej dat v požadovaných formátech. K dispozici je také mapový server pro prezentaci dat pomocí webových technologií.

SPOLUPRÁCE S JINÝMI SYSTÉMY 

Z hlediska spolupráce s jinými systémy je MISYS plně otevřeným produktem. Doposud byla realizována propojení na následující systémy : MUNIS firmy TRIADA, RADNICE firmy VERA, Stavební úřad firmy VITA, Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM, aj., připravované jsou vazby na systémy PVT, GORDIC a ALIS. Do aplikace byly integrovány i databáze územně identifikačních registrů (ÚIR – ADR), je možné připojit i libovolnou jinou databázi pomocí ODBC.

 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontakty naleznete zde. Popřípadě rovnou napište. 

Popis možností využití systému MISYS byl převzat z webových stránek společnosti GEPRO.